Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

książki

Editio

książki

ebuczek

książki

Ebookpoint

Najnowszy wpis

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o prace z odpowiedzialnością materialną

…………………………                                                                                                       ……………………………   (pieczęć jednostki)                                                                                                               (miejscowość i data)       UMOWA O PRACĘ z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy     zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:   …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa na czas zastępstwa

   ……………………………………………..                                                                 …………………………………………. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)      Umowa o pracę na czas zastępstwa     zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy: ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą, a ………………………………………………………………..zamieszkałą (zamieszkałym) w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia       ………………………………………………………….                                                                  ………………………………   ………………………………………………………….                                                                                 (data) (nazwa i adres pracodawcy)             ……………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, pracownika)       Z dniem…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Protokół wypadku przy pracy

……………………………………………………   (nazwa pracodawcy – przedsiębiorstwa) …………………………………………………. (kod EKD/PKD)     Protokół nr    …………. / …………….. r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy   1. Zespół powypadkowy w składzie: a)……………………………………………………………………………………………………………………………….. b)…………………………………………………………………………………………………………………………………                                           (imię i nazwisko)                                                             (funkcja)     dokonał…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)      …………………….……………                                                                                                              …………………………….. (pracodawca)                                                                                                                                 (miejscowość, data)     Pan (Pani) ………………………… ………………………… (pracownik)   Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy ………………………………………………………………………………….. powierzam Panu (Pani)…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

        Porozumienie zmieniające umowę o pracę ……………………………………………….   (miejscowość, data) zawarte dnia…………………………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy)     zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)     a…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Oświadczenie pracownika o niekaralności

……………………………………………. (miejscowość, data) …………………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) …………………………………………………….. …………………………………………………….. (adres zamieszkania)               OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O NIEKARALNOŚCI       Niniejszym oświadczam, że nie byłem(-am) karany(-a) i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Oświadczenie do umowy zlecenia

    ………………………………………………………………..                                / imię i nazwisko /   ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. / adres zamieszkania /       O Ś W I A D C Z E N I E   Oświadczam, że :   1) jestem zatrudniony(a)…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego

Kwestionariusz Osobowy   Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….. a) nazwisko rodowe ……………………………………………………………………………………………………………………. b) imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….. c) nazwisko rodowe matki ………………………………………………………………………………………………………….. 2. Data i miejsce urodzenia 3. Obywatelstwo 4. Numer ewidencyjny (PESEL) 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6. Miejsce zameldowania:…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Karta szkolenia wstępnego bhp

    …………………………………………………….. (nazwa pracodawcy lub pieczęć)   Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy     Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie……………………………………………………………………………………………………….     Nazwa komórki organizacyjnej …………………………………………………………………………………………   3. Instruktaż ogólny   Instruktaż ogólny przeprowadził w…

Skip to content
%d bloggers like this: