Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Najnowszy wpis

wzory pism - urząd skarbowy

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

…………., …………….. r.  …………….. adres …………..    Urząd Skarbowy ……………….. ………………..   Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego   Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc ………….. br. w kwocie ………… zł.   Uzasadnienie

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

…………., ……………. r.  ……………….. adres. ………………    Urząd Skarbowy ……………… ……………….   Informacja o likwidacji działalności gospodarczej  Zawiadamiam, że z dniem ………………. r.

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

………, dnia ……. r.  Sąd Okręgowy w ……………….. Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sądu Rejonowego w …………….    Powód: …………….. …………………… Wpis do ewidencji ……………………   Pozwany: ……………….. ……………………    Sgn. akt ………………  Wartość przedmiotu zaskarżenia: ………….. zł. Zażalenie powoda…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

WNIOSEK MAŁOLETNIEJ O ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WZÓR

…………., ……………. r.   Sąd Rejonowy w ……………… Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawca: ……………….. zam. …………………….   Uczestnicy: …………………….. zam. ……………………….. ……………………………. ……………………………… Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa    Wnoszę o: zezwolenie małoletniej  ………….., ur. ………… roku w…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SPRZECIW DO WYROKU ZAOCZNEGO WZÓR

…………………………………………..   Sąd Rejonowy  w ……….. Wydział Gospodarczy   Powód: …………….   Pozwany: ………………  Sgn. akt 000/00 Wartość przedmiotu sporu: ………………. Sprzeciw do wyroku zaocznego Wnoszę o: 1. Uchylenie wyroku zaocznego Sadu Rejonowego w …………… z dnia………. sgn. sygn. akt,…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

………………………………………………     Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                ……………………………………..      Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę       Powód wnosi o 1….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ    ……………….., dnia…….. Adresat:…………………… Szanowny Panie! Niniejszym informuję, że z dniem…………………………………… została rozwiązana umowa

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA AGENCYJNA WZÓR

UMOWA AGENCYJNA    zawarta  dnia………………………………… w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym  dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Agentem § 1 Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory umów

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO   Zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjobiorcą, § 1. 1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego ……………………………………………………………………stanowiącego załącznik do niniejszej…

wzory umów

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO WZÓR

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO    zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Zamawiającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wykonawcą. §1. Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy. §2. 1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie…

Skip to content
%d bloggers like this: