Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

wzory umów

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY WZÓR

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY   zawarta dnia  … w … pomiędzy Hotelem … w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Hotelem a … z siedzibą w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Biurem Podróży…

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY WZÓR

…    … (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)                                                                                     (miejscowość, data)   Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę    Wypowiadam Panu(i) … z dniem … następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia … a)…

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA WZÓR

…                 ….                                (imię i nazwisko pracownika, adres)                                                                                                   (miejscowość data)   (nazwa pracodawcy adres)    Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika   Z dniem … 

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

….                                                             ….   (pracodawca oraz jego siedziba   lub miejsce zamieszkania)                                                                                         (miejscowość data)    Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę    Z dniem ….  wypowiadam Panu(i) …. umowę o pracę z dnia …. z powodu …. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie…

wzory umów

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO WZÓR

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO  zawarta dnia  … w … pomiędzy : … zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym  przez: … a … zamieszkałym w … zwanym dalej Zamawiającym § 1. 1.    Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY  …, dnia …  Adresat:…  Szanowny Panie! Dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za fakturę nr …, z dnia … . Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty, proponowaliśmy

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O ZWROT PODATKU VAT WZÓR

… (miejscowość), … (data) … (imię i nazwisko) … (adres) NIP: …   Urząd Skarbowy … (adres)   Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego   Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot podatku VAT za…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE WZÓR

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE    ……………………, dnia ………………………..   Ja, niżej podpisany, zatrudniony w firmie ………………………. oświadczam, że zgodnie z klauzulą dotyczącą konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę, bez względu na   przyczyny, nie będę prowadzić

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …   Powód: … (imię i nazwisko  … (adres) Wpis do ewidencji 123456 w … (urząd)   Pozwany:  … (nazwa firmy)       ……

Skip to content
%d bloggers like this: