Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI WZÓR

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI    …, dnia … Adresat: … Szanowny Panie! Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury nr … za dostarczony towar na kwotę … . Płatność powyższej faktury zależna jest od

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Imię (imiona) i nazwisko … a) nazwisko rodowe … b) imiona rodziców … c) nazwisko rodowe matki … 2. Data i miejsce urodzenia … 3. Obywatelstwo … 4. Numer ewidencji (PESEL) … 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)…

wzory umów

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA  zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA AKWIZYCJI WZÓR

UMOWA AKWIZYCJI  zawarta dnia … w … pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Akwizytorem. §1 Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów.  §2 Zleceniodawca…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją § 1 1.    Przedsiębiorca…

Skip to content
%d bloggers like this: