Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

inne

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

 PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE     Ja niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) ……………………………………………………………………………………………. 

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DORADZTWO EKONOMICZNE WZÓR

DORADZTWO EKONOMICZNE    …………………, dnia ……………. Adresat: ………………………………….    Szanowni Państwo! Myślę, że zainteresuje Państwa fakt, iż niedawno w…………………………………………… (podać nazwę czasopisma lub innej publikacji) nasza firma otrzymała

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY WZÓR

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….   Szanowni Państwo!   Dziękujemy za otrzymane pismo, w którym usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

GRATULACJE Z OKAZJI OTWARCIA FIRMY WZÓR

GRATULACJE Z OKAZJI OTWARCIA FIRMY     …………………., dnia………… Adresat: ………………………..  Szanowny Panie! Z przyjemnością przeczytałem o otwarciu przez Pana nowego przedsiębiorstwa. Wybrał Pan dziedzinę,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

GWARANCJA UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI WZÓR

GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI        …………………, dnia ……………. Adresat:……………………………………  Szanowni  Państwo!   Wiedząc, iż firmie ………………………………………………………, która jest Państwa dłużnikiem, zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani

inne

DEKLARACJA WEKSLOWA WZÓR

Deklaracja wekslowa    zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Remitentem, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wystawcą weksla.   § 1 Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili wystawienia (weksel własny in blanco)…

wzory pism - prawo pracy, praca

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW WZÓR

………………………….. (miejscowość) (data) …………………………………. (imię i nazwisko składającego deklarację) …………………………………. (dokładny adres)   Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)    Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z…

wzory pism - urząd skarbowy

KOREKTA ZEZNANIA WZÓR

 ……………………………………………. (miejscowość i data)   Podatnicy: …………………………………….. (imię i nazwisko, adres podatnika) NIP ………………………………   ……………………………………. (imię i nazwisko, adres podatnika) …………………………………….                                                      Urząd Skarbowy                                                                                                                w …………………………………………..     dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób…

wzory pism - urząd skarbowy

INFORMACJA O ZRZECZENIU SIĘ OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ WZÓR

…………………. adres …………….. NIP ………………  Urząd Skarbowy ………………… ………………..   Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej    Niniejszym rezygnuję z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.  Uzasadnienie

Skip to content
%d bloggers like this: