PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

    Ja niżej podpisany,

dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) ……………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałego w …………………………………………………………………………………………………………legitymującego  się dowodem osobistym seria …………………nr ………………………………………………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………………. do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

 ……………………………………………….

podpis

Leave a Reply