Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

 PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

    Ja niżej podpisany,

dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) ……………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałego w …………………………………………………………………………………………………………legitymującego  się dowodem osobistym seria …………………nr ………………………………………………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………………. do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

 ……………………………………………….

podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Umowa franchisingu

UMOWA FRANCHISINGU Zawarta dnia ................................... w .........................................................................pomiędzy .................................................................................................................................. z siedzibą w ......................................................................................................................................................, reprezentowany przez ..................................................................................................................,...

Zamknij