Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu (i)…………………………………………………………………………………………………
zamieszkałemu w…………………………………………………………………………………..
legitymującego się dowodem osobistym seria ……………..nr ………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………
do odbioru pism procesowych wysyłanych do mnie w związku z postępowaniem
sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w ……………………………………………………….
……………………………………………
podpis Mocodawcy

 

Leave a Reply