Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) …………………………………..

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr…………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………

do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki

……………………………………………………………………. w dniu …………………………………………

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

…………………………………………………

podpis

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Umowa do gwarancji

UMOWA DO GWARANCJI     Zawarta dnia ....................................... w .................................................................... pomiędzy ...................................................................................................................................................... zwanym w dalszej...

Zamknij