Pełnomocnictwo do zawierania umów

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW

 

 

 

Niniejszy udzielam pełnomocnictwa ogólnego Panu(i)………………………………………..

zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ………………………………………………..

wydanym przez……………………………………………………………………

do zawierania w moim imieniu umów

z firmą …………………………………………………………………….. .

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

 

 

…………………………………….

podpis

 

Leave a Reply