PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE

 …………….., data……………….    Do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny Rewizyjny w …………………………..   za pośrednictwem Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w …………………………   Powód : ………. Pozwany : ………   Sygn. Akt ………. Wartość przedmiotu zaskarżenia …………

 

APELACJA  POWODA

 od wyroku Sądu Rejonowego w ……… z dnia ……. sygn. Akt ………. Niniejszym zaskarżam

powyższy wyrok w części oddalający powództwo, tj. …………………………………. i wnoszę o jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.  

Uzasadnienie

Podstawę prawną apelacji stanowią art. ……. k.p.c. Powody, dla których powód zaskarża wyrok są następujące: ………..  ……………………………………… (Podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply