Podanie o udzielenie prawa na oznaczenie geograficzne

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

Miejsce na pieczątkę zgłaszającego

 Nr

 

Data zgł. …………………………

Znak …………………….. 

(wypełnia Urząd Patentowy)

URZĄD  PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

00-950 Warszawa,  Al. Niepodległości 188/192
Skr. poczt. 203

 

P O D A N I E

o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

1.  ZGŁASZAJĄCY 1)    ……………………………………………………………

(podać kolejno: nazwę oraz adres)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Numer statystyczny zgłaszającego wg systemu REGON…………………………………………………………………………….

2.  PEŁNOMOCNIK      ……………………………………………………………

(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3.  Oznaczenie geograficzne i sposoby używania tego oznaczenia w obrocie2)      ……………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

4.  Wykaz towarów, dla których oznaczenie geograficzne jest przeznaczone:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5.  Wykaz przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać oznaczenia geograficznego – jeżeli zawiera nie      więcej niż 5 pozycji: 3)

a)

b)

c)

d)

e)

6.  Dowód ochrony oznaczenia w kraju pochodzenia: 4)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Inne oświadczenia lub wnioski

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW:

  1. Opis określający szczególne cechy lub właściwości towarów 5)   w dwóch egzemplarzach
  2. Dokładny opis granic terenu oraz mapa terenu wraz z objaśnieniami 6)  w dwóch egzemplarzach
  3. Dokument potwierdzający podstawę prawa 7)
  4. Dokument pełnomocnictwa 8)

5.  ……………………………………………………………………………..

6.  ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do odbioru korespondencji: ……………………………………….

………………………………………………………………………………..

 (nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

………………………………………………………………………………..

……………….. , dnia ………………..

(podpis osoby działającej w imieniu zgłaszającego z podaniem pełnionej funkcji lub podpis pełnomocnika)

                                                                                                                                                                                          

POUCZENIE

1)       Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie (art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).  Zgłoszenia może dokonać także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne (art. 176 ust. 4 ww. ustawy).

2)       Dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego, ze wskazaniem sposobów używania tego oznaczenia w obrocie, w szczególności na etykietach, opakowaniach lub towarach (§ 4 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych, Dz.U. Nr 63 poz. 570).

3)       Jeżeli wykaz zawiera więcej niż 5 pozycji, należy go sporządzić na odrębnym arkuszu (§ 4 ust. 3 ww. rozporządzenia). Wskazanie przedsiębiorców powinno zawierać co najmniej opisowe określenie aktualnej lub przewidywanej liczby przedsiębiorców, z podaniem ich rozmieszczenia w terenie; może być również sporządzone w formie wykazu zawierającego nazwiska i imiona lub nazwę z podaniem siedziby (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

4)       Powinny go wskazać lub dołączyć osoby dokonujące zgłoszeń zagranicznych oznaczeń geograficznych. Dowodem takim może być
w szczególności każda umowa międzynarodowa, na podstawie której oznaczenie geograficzne podlega ochronie (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).

5)       Opis określający szczególne cechy lub właściwości towarów powinien obejmować wskazanie tych cech lub właściwości, które mają charakteryzować towary oznaczone danym oznaczeniem geograficznym (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

6)       Mapa powinna zawierać oznaczenie skali, w jakiej została sporządzona, i być przedstawiona w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję; nie powinna zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania granic terenu. Powinna być sporządzona w formacie A4 (§ 6 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).

7)       Dokument potwierdzający legitymację organizacji reprezentującej producentów do ubiegania się o uzyskanie ochrony oznaczenia geograficznego (§ 3 ust. 2 pkt. 5 ww. rozporządzenia).

8)       Dokument pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

W zakresie oznaczeń geograficznych obowiązują w Polsce następujące akty normatywne:

–         ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).

–         rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz.U. Nr 63 poz. 570).

–         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41 poz. 241).

 

 

 

UP RP. DW. Zam. 225/2004. N. 20 egz.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply