Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

……………………., dnia …………………

 

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

 

zawarte dnia ……………………………………….w …………………………………………………………………… pomiędzy……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracownikiem

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracodawcą.

§ 1

 

Z dniem …………………………………………. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę zawartą dnia ………………………………………  na czas …………………………………………….. na mocy zgodnego porozumienia stron.

 

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………….                                    ……………………………………..

podpis pracownika                                                                 podpis pracodawcy

 

Leave a Reply