Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 

 

 

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

……………………………………………….

 

(miejscowość, data)

zawarte dnia…………………………………. w ……………………………………………………………………….

pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

 

 

zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

 

a Panem(nią) ……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres)

 

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

z dniem ………………………………………………………………….. pracodawca i pracownik zmieniają

umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W miejsce dotychczasowych warunków umowy

dotyczących ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie nowych warunków umowy)

 

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

 

……………………………………….                                                 ……………………………………………….

(podpis pracownika)                                                             (pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
ZAPYTANIE O REFERENCJE WZÓR

ZAPYTANIE O REFERENCJE DLA KANDYDATA DO PRACY       ................, dnia....................... Adresat:..................................   Szanowni...

Zamknij