POZEW O ALIMENTY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Pozew o alimenty WZÓR

. . . (miejscowość). . . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy w . . . (miejscowość siedziby sądu) Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) reprezentowany rzez matkę/ojca: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) Pozwany: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) Wartość przedmiotu sporu . . . (określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zł

 Pozew o alimenty

w imieniu małoletniego . . . (imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . . wnoszę o: I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(imię, nazwisko pozwanego) . . . kwoty . . . (określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych słownie: . . . (określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . . (imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . . (dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia . . . (określenie początkowego terminu płatności świadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat. II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawę; III. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego . . .  (imię i nazwisko) do uiszczania małoletniemu powodowi . . .  (imię i nazwisko) przez czas trwania procesu po . . . (słownie: . . .) zł miesięcznie, płatnych do rąk jego przedstawicielki ustawowej – matki . . .  (imię i nazwisko)  do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności; IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

 Uzasadnienie

Pozwany zawarł z matką powoda . . . (imię i nazwisko) w dniu . . .  (dokładna data) związek małżeński. Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa. Ze związku tego urodził się dnia . . .  (dokładna data) syn . . . (imię i nazwisko). Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia. W dniu . . . (dokładna data) Sąd Okręgowy w . . .  Wydział III Cywilny orzekł rozwód . . .  (imię i nazwisko) i . . . (imię i nazwisko). Dowód: odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III . . . Pozwany po rozwodzie zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda . . .  (imię i nazwisko) alimenty w kwocie . . .  zł miesięcznie, jednak do tej pory zapłacił jedynie dwie raty miesięczne po . . .  zł każda. Dowód: pokwitowania odbioru kwot wystawione przez . . .  (imię i nazwisko) dnia . . . (dokładna data) i dnia . . . (dokładna data). Małoletni powód mieszka z matką, która pracuje w . . . (podać miejsce) na . . . etatu jako . . .  Z pracy osiąga miesięczny dochód w wysokości . . .  zł. Dowód: zaświadczenie o zarobkach z . . . Jest to jej jedyne źródło dochodu. Nie posiada też żadnego majątku. Również małoletni powód . . .  (imię i nazwisko)  nie posiada żadnego majątku, z którego mógłby czerpać dochód. Na opłaty związane z mieszkaniem matka małoletniego powoda przeznacza . . . zł miesięcznie. Na ubranie, jedzenie i inne potrzeby małoletniego . . .   (imię i nazwisko)  wydaje miesięcznie około . . .  zł. Dowód: zaświadczenie ze  o wysokości opłat czynszowych. Pozwany pracuje jako . . .  i specjalista . . .  w prywatnej firmie . . .  (podać miejsce), gdzie zarabia miesięcznie około . . .  zł. Ponadto podejmuje się także wykonywania różnorodnych prac zleconych na własną rękę, jak np. . . . Dowód: zaświadczenie o zarobkach wystawione przez . . .  W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia roszczenia zasadny jest również wniosek  o zabezpieczenie powództwa. . . . . . . . . . . . . . . (własnoręczny podpis powoda)  Załączniki:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa . . .  i . . .
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia . . .  (imię i nazwisko powoda).
  3. Odpis wyroku rozwodowego w sprawie o sygn. akt III . . .
  4. Pokwitowanie odbioru kwot z dnia . . .  i dnia . . .
  5. Zaświadczenie o zarobkach . . . powoda.
  6. Zaświadczenie o zarobkach . . .  powódki.
  7. Odpis pozwu i załączników.

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Leave a Reply