POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………………………

 

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. 

   

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

    Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………… 2.

Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości …………………..zł  wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k. p. c. 6. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda. 7. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.  

Uzasadnienie:

 Powód, żąda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz po podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Pozew oparto na: art. 53 § 5 k.p.; art. 187, 333 § 1, 339, 4772 § 1 i 2 k.p.c. Powód wykonywał dla pozwanego:…………………………………………………………………………………. I został zwolniony z powodu: ………………………………………………………………………………………… W tej sytuacji żądanie powoda jest w pełni uzasadnione.    ………………………………………………………………..                                    Podpis powoda

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply