Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA WZÓR

  Sąd Rejonowy  w ………………………………… Wydział Cywilny   Powód:………………………………………………………….            ……………………………………………………………            …………………………………………………………… Pozwany:………………………………………………………               …………………………………………………………               …………………………………………………………   Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

  Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ……………………. naruszania działki gruntu o obszarze ……….. ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ………………………, przy ………………………………………… 2.

Przedmiotowa działka graniczy z jednej strony z szosą a z drugiej strony z gruntem pozwanego ……………………………… Szczególnie zależy mi na zaniechaniu jeżdżenia po działce pojazdami i przepędzania zwierząt. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 5. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. Wnoszę ponadto o: 1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: – ………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………….. zam. …………………………………………………………………..  

Uzasadnienie

  Powód jest właścicielem przedmiotowej  działki gruntu, którą przejął wraz z gospodarstwem rolnym po rodzicach. Pozwany narusza posiadanie przedmiotowej działki gruntu poprzez: …………………………….. Powód wielokrotnie zgłaszał sprzeciw i wzywał pozwanego do wykonania drogi dojazdowej na własnym gruncie. Niestety wezwania powoda nie odnosiły żadnego skutku. Pozwany dalej utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki na przedmiotowej działce, wyrządzając poważne szkody w uprawach na tej działce. Dowód: zeznania świadków. Tym samym skierowanie pozwu do sądu stało się konieczne. Nadanie zaś wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności niezbędne.   ……………………………………………….                                                                                    Podpis powoda  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
Wniosek o przyznanie prawa pomocy – osoba prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu...

Zamknij