POZEW O ODSZKODOWANIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data) r.

 

Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: ………………………………………………………… zam. ………………………………………………….. reprezentowany przez matkę zam. ………………………………………………….. Pozwany: …………………………………………………….. zam. …………………………………………………..   Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

 

W imieniu małoletniego powoda, wnoszę o: 1.

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty … zł wraz z odsetkami, od dnia … roku do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.   Ponadto wnoszę: 4. O zażądanie od komornika Sądu Rejonowego w … akt … .  

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego w… z dnia… sgn. akt … zasądzono od.., na rzecz powoda alimenty w kwocie ……. zł miesięcznie począwszy od dnia … Z uwagi na nie wywiązanie się z nałożonego obowiązku przez…., matka powoda wszczęła egzekucję w dniu … z wynagrodzenia za pracę …, należnego mu od pozwanego. Pozwany jest … . Dowód: akta komornika Komornik Sądu Rejonowego w … przystąpił do egzekucji wzywając pozwanego do potrącenia z wynagrodzenia … kwoty … zł miesięcznie z tytułu alimentów powoda oraz do przedstawienia zestawienia wynagrodzenia … za ostatnie trzy miesiące. Pozwany nie zastosował się do wezwania komornika. Dowód: akta komornika Zgodnie z wyjaśnieniami pozwanego, … w dniu … porzucił u niego pracę, co zdaniem pozwanego uniemożliwiało mu wywiązanie się z obowiązku potrącania części wynagrodzenia za pracę. … nie podejmuje obecnie stałej pracy. Tym sposobem unika płacenia alimentów. Pozwany swoim zachowaniem wyrządził powodowi szkodę w wysokości … zł poprzez  nie zastosowanie się do wezwania komornika. W zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony. ……………………………….                                            Podpis powoda 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply