Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Sąd Rejonowy ……………………………
Sąd Pracy w ……………………………………

Powód: ……………………………………….
………………………………………
……………………………………….

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku …………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………….

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………
Uzasadnienie
Na podstawie art. ……………… k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania.

W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od …………………………………… do ………………………………….. z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………….
Podpis powoda

 

Leave a Reply