Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów

 

 

…, dnia……………………………………

Do Sądu Rejonowego w …

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

 

Powód: małoletni………………………………….. …………. działający przez przedstawiciela ustawowego

                                      (imię, nazwisko i pesel)                                                    

(matka/ojciec/opiekun prawny)………………………………………………………………………………….

                                                                                   (imię, nazwisko i pesel)

 

zam……………………………………………………..

(adres)

 

Pozwany(a):……………………………………….. zam…………………………………………………………….

                                  (imię, nazwisko i pesel)                                                     (adres)

 

 

 

 

Ostatnia sygn. akt……………………………

 

 

 

 

Pozew o podwyższenie alimentów

 

  1. W imieniu małoletniego……………………………………………………………………. wnoszę o podwyższenie alimentów od pozwanego………………………………………………. na rzecz małoletniego powoda orzeczonych wyrokiem Sądu ……………………………… z kwoty …………….. do kwoty……………. zł. miesięcznie płatnych do dnia…………………-go każdego miesiąca do rąk jego przedstawiciela ustawowego………………………………..;

 

  1. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;

 

III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

 

  1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

 

Ponadto na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony:

  • podjęły próby mediacji z wynikiem………………………………………………
  • nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, z powodu………………………………………………………………

 

     UZASADNIENIE

                                                              /krótki opis sytuacji /

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..                                    (własnoręczny podpis)

Załączniki:

 

  • zaświadczenie o dochodach, majątku, ewentualnie chorobach
  • odpis pozwu

KOMENTARZE

Leave a Reply