POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… , … (miejscowość i data)

 Sąd Rejonowy w …

Wydział Cywilny

 

Powód: …,

zam. …

 

Pozwany:

zam. …

 Wartość przedmiotu sporu: … zł

 Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Wnoszę o:

1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt …., zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda …. na rzecz pozwanego kwotę … zł z odsetkami …% od dnia … roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie … zł.

2.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego w …u  w, sprawie … przeciwko …. sygn. akt … do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

 Uzasadnienie

Komornik Sądu Rejonowego w … w dniu …. roku dokonał zajęcia …. w mieszkaniu powoda we Wrocławiu przy ul. …., egzekwując na rzecz pozwanego kwotę …. zł z odsetkami i kosztami sporu zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt … zaopatrzonego klauzulą wykonalności.

Dowód: akta komornika Sądu Rejonowego w … sygn. akt …, które proszę załączyć do sprawy.

Powód kwotę orzeczoną wyrokiem z dnia … sygn. akt … wraz z odsetkami i kosztami wpłacił w dniu … roku na konto w banku …  należące do … .

Dowód: potwierdzenie wpłaty. 

Pomimo, że zobowiązanie powoda wynikające z wyroku sądowego opisanego wyżej wygasło na skutek wykonania go, pozwany i tak skierował wniosek egzekucyjny do komornika.

Powód pismem z dnia …, a czyli po zapłacie zasądzonej należności, powiadomił pozwanego o zaspokojeniu jego wierzytelności.

Dowód: odpis pisma z dnia … roku.

Powód zaspokoił roszczenia pozwanego, a mimo to pozwany nadal usiłuje egzekwować zasądzoną kwotę. Wobec powyższego zasadne jest skierowanie pozwu o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Rejonowego, jak i wniosek o zabezpieczenie powództwa.

 

… (podpis)

 

 

Leave a Reply