Pozew o przywrócenie do pracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

 

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę …….. zł.

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ……………………………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ……………………………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez  pracodawcę w piśmie z dnia ………………………………………  r.

Dowód: Pismo pozwanego

Powód opiera pozew na art. ………………………………….

Oraz stanie faktycznym:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..

Podpis powoda

 

Leave a Reply