Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Sąd Okręgowy ……………………………….

Wydział Cywilny ……………………………..

Powód: ………………………………………..

               ……………………………………….

Pozwani: ………………………………………

               ………………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Rozwiązanie spółki jawnej: ………………z siedzibą ……………………………, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego ……………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ……………………………

 

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

 

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód i pozwani w dnia ………………….. zawarli umowę spółki jawnej w celu prowadzenia we wspólnym imieniu, przedsiębiorstwa ……………………….. z siedzibą ……………………………………………………………….

 

Dowód :kopia umowy spółki z dnia ………………………………

 

Spółka jawna została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………………………………….

 

Dowód: kopia  postanowienia Sądu z dnia …………………………….

 

(krótki opis powodu, dla którego pozew został wniesiony): ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód; Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

 

Podpis Powoda

 

………………………………….

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU SAMOCHODU

Zamknij