Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy ……………………………….

Wydział Cywilny ……………………………..

Powód: ………………………………………..

               ……………………………………….

Pozwani: ………………………………………

               ………………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.

 

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ………………z siedzibą ……………………………, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego ……………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ……………………………

 

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

 

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód i pozwani w dnia ………………….. zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia we wspólnym imieniu, przedsiębiorstwa ……………………….. z siedzibą w……………………………………………………………….

 

Dowód :kopia umowy spółki z dnia ………………………………

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………………………………….

 

Dowód: kopia  postanowienia Sądu z dnia …………………………….

 

(krótki opis powodu, dla którego pozew został wniesiony): ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód; Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

 

 

Podpis Powoda

 

………………………………….

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
31 marca

31 marca Imieniny obchodzą: Achacjusz,

Zamknij