POZEW O ROZWÓD WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data)     Sąd Okręgowy w … Wydział II Cywilny   Powód: Stanisław Zieliński, zam. w … (adres) Pozwana: Elżbieta Zielińska, zam. w … (adres)  

Pozew o rozwód

  W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie małżeństwa powoda

Stanisława Zielińskiego z pozwaną Elżbietą Zielińską, zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego w …u, … (dokładna data)  nr aktu małżeństwa … – przez rozwód z winy pozwanej Elżbiety Zielińskiej. Powierzenie powodowi władzy rodzicielskiej nad synem Romanem, urodzony … (data) w … (miejscowość). Zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania syna w kwocie 500 zł  miesięcznie. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Wezwanie i przesłuchanie świadków: – Joanny Zielińskiej, zam. w … (adres), – Małgorzaty Zielińskiej, zam. w … (adres).  

Uzasadnienie

  Strony zawarły związek małżeński w … (miejscowość), w dniu … roku Dowód: akt małżeństw stron. Z tego małżeństwa w dniu … (data) roku urodził się syn. Dowód: akt urodzenia syna. Po zawarciu małżeństwa, strony zamieszkały w mieszkaniu powoda. Tam wychowywał się nasz syn. Powód pracował i nadal pracuje w … jako …. Pozwana pracuje jako … w … . W roku … pozwana poznała … (imię i nazwisko), z którym nawiązała przyjazne stosunki, zaczęła spędzać z nim coraz więcej czasu. Znajomość ta osłabiła więź pozwanej z powodem. Pozwana zaczęła zaniedbywać prowadzenie gospodarstwa domowego i syna. Dowód: zeznania świadków Powód usiłował nakłonić pozwaną do zmiany postępowania, wskazując na konieczność zachowania stabilnych warunków pożycia dla dobra rodziny, a zwłaszcza dziecka. Nie odnosiło to żadnego skutku. Efekt był odwrotny. Pozwana … (dokładna data) opuściła nasze mieszkanie i przeprowadziła się do … (imię nazwisko), zabierając ze sobą naszego syna Romana. Pozwana stale przebywa z … (imię i nazwisko), wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Dowód: zeznania świadków, przesłuchanie stron. Powód wielokrotnie podejmował próby nawiązania rozmowy z pozwaną. Niestety nie dało ta żadnego rezultatu. Pozwana unika rozmowy. Ponadto powód nie ma żadnego kontaktu z własnym dzieckiem. Dziecko jest pilnowane tak przez pozwaną jak i przez konkubenta pozwanej i powód nie ma dostępu do córki. Pozwana nie okazuje w stosunku do powoda żadnych pozytywnych uczuć, a wprost odwrotnie przejawia wrogość i agresje. Wszelkie próby uratowania małżeństwa, podejmowane przez powoda nie dały żadnego efektu i nie są już celowe. Dowód: przesłuchanie stron. Pozwana swoim postępowaniem nie gwarantuje należytego wychowania naszego syna. To pozwana przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. To pozwana nawiązała stosunek z innym mężczyzną. Dowód: zeznania świadków. Warunki dla wychowania syna może zagwarantować tylko powód, a nie pozwana. Pozwana w firmie … zarabia 900 zł. Natomiast powód zarabia 2.000 zł miesięcznie. Dowód: zaświadczenie z firmy … . Zaświadczenie z …, przesłuchanie stron. Obecnie pozwana i konkubent mieszkają razem z moim synem w wynajętym mieszkaniu, w … (dokładny adres). W tych warunkach uzasadnione jest żądanie rozwodu pomiędzy powodem a pozwaną oraz przyznanie władzy rodzicielskiej powodowi i zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania syna w żądanej wysokości.  Stanisław Zieliński  

Leave a Reply