Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Sąd Rejonowy ……………………….
Wydział Cywilny …………………….

Powód: ………………………………….
………………………………….

Pozwany: ………………………………..
………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ……….. zł

 

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 
W imieniu własnym wnoszę o:

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego w………………… w sprawie …………………………… przeciwko ……………………………………………………………………………..

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego …………………… w sprawie ………………………………… przeciwko powodowi sygn. akt …………………………………. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

Uzasadnienie
Komornik Sądu Rejonowego ……………………………… dnia ………………… roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując ……………………….. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę ……………………………………………..

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

(Powód zaprzecza twierdzeniu, istnienia należności banku.) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wobec powyższego uzasadniony jest wniosek o zabezpieczenie powództwa, oraz samo powództwo.

 

 
………………………………….
Podpis Powoda

Leave a Reply