Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

       

 

…, dnia…………………………

Do Sądu Rejonowego w …

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

Powód: małoletni………………………………. działający przez matkę…………………………………………..

                                      (imię, nazwisko i pesel)                                  (imię, nazwisko i pesel)

 

zam……………………………………………………..

(adres)

 

Pozwany:……………………………………………………. zam………………………………………………………………………

        (imię, nazwisko i pesel)                                                                   (adres)

 

 

Opłata sądowa – wolne od opłaty sądowej

 

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

W imieniu małoletniego ………………………………………………. i własnym wnoszę o:

  1. I. o ustalenie, że pozwany…………………………………………………….. ………………, urodzony w…………………………………………………………………………………..  jest ojcem powoda urodzonego dnia ……………………………………… w ……………………………………..   syna ………………………………………………………………………………………. …………………………………………, którego akt urodzenia   za numerem……………………………………….. został sporządzony u Urzędzie Stanu Cywilnego w…………………………………………………. .
  2. o nadanie dziecku nazwiska …………………………………………………………

III. o  ograniczenie ( podać sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej), zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. *

                                                      ( * niepotrzebne skreślić )

  1. zasądzenie od pozwanego ………………………………….na rzecz małoletniego powoda tytułem alimentów kwoty ……………………. zł miesięcznie, poczynając od dnia ……………., płatnych do dnia…………………………………… ..-go każdego miesiąca z góry do rąk jego przedstawiciela ustawowego ………………………………………………………………………………..

 

Ponadto na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony:

  • podjęły próby mediacji z wynikiem………………………………………………
  • nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, z powodu………………………………………………………………………

 

 

UZASADNIENIE

                                                       /krótki opis sytuacji /

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

        

………………………………………..                             

        własnoręczny podpis

 

Załączniki:

 

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
  • zaświadczenie o dochodach, majątku ewentualnie chorobie
  • odpis pozwu

 

 

(pozew należy złożyć w 2 egzemplarzach)

 

Leave a Reply