POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
… , dnia …………………..r.
Sąd Rejonowy …………………..
…..Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. ………………………………
………………………………….
                                                                  POWÓDKA:     …
                                                                                             ul. ……………………
                                                                                             ……………………….
                                                                  POZWANY:      …
                                                                                             ul. …………………..
                                                                                             ………………………
POZEW
o ustanowienie rozdzielności majątkowej
między małżonkami
 
                                                                           

            Działając w imieniu własnym wnoszę o:

       zniesienie z dniem złożenia pozwu ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej pomiędzy powódką … a pozwanym …, wynikającej z zawartego przez strony związku małżeńskiego w dniu …. w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………………………, nr aktu małżeństwa …………….
       zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych.
Uzasadnienie
             W dniu …. powódka wniosła do Sądu Okręgowego w …………… pozew o orzeczenie rozwodu pomiędzy stronami.
            Więź ekonomiczna między stronami ustała już ponad rok temu. Strony od tego czasu prowadząc zupełnie odrębne gospodarstwa domowe. Powódka nie ma żadnej możliwości kontrolowania poczynań pozwanego w sferze finansowej.
Musi ponosić natomiast ich konsekwencje. Ostatnio do powódki zgłosił się komornik informując, że pozwany nie płaci zobowiązań i chce prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków.
W tej sytuacji trwałego, faktycznej separacji żadna ze stron nie może podejmować jakichkolwiek decyzji związanych z zaciąganiem zobowiązań bez wzajemnych uzgodnień, które są wykluczone ze względu na skonfliktowanie małżonków.
 Z przedstawionych powodów uznać trzeba, że zachodzi ważny powód do ustanowienia między stronami ustroju rozdzielności majątkowej w rozumieniu art.52§1 k.r.o.
            Ze względu na powyższe wnoszę jak na wstępie.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply