POZEW O USTANOWIENIE ZAKAZU PRZECHODU I PRZEJAZDU

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

… miejscowość,… roku

 
Sąd Rejonowy we
Wydział Cywilny
 
Powód: ….
zam. …..
 
Pozwany: ….
zam. …..
 
Wartość przedmiotu sporu: … zł
 
Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
 

W imieniu własnym wnoszę o:

Zakazanie pozwanemu … przejeżdżania i przechodzenia przez działkę położoną w … przy ul. … będącą moją własnością i zapisaną w księdze wieczystej Kw 123.
Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda.
Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
… zam. w …
… zam. w …
 
Uzasadnienie
 
Nieruchomość w … przy ul. …, która stanowi własność powoda i zapisana jest w księdze wieczystej Kw 123. Nieruchomość powoda graniczy z nieruchomością pozwanego przy ul. … w … . Nieruchomość powoda jest wolna od służebności.
Dowód: odpis z Księgi Wieczystej Kw 123 w … .
 
Pozwany skraca sobie drogę z ul. … poprzez nieruchomość powoda do ul. … zarówno przejazdem, jak i pieszo. Powód wielokrotnie zwracał uwagę pozwanemu, że na jego działce nie ma przejścia ani drogi przejazdu.
Dowód: zeznania świadków, przesłuchanie stron.
 
Pozwany ma swobodny dostęp do ulicy … i … w … i nie musi przejeżdżać ani przechodzić przez nieruchomości powoda. Wezwania powoda w stosunku do pozwanego nie odniosły żadnego skutku. Pozwany nadal przechodzi i przejeżdża przez działkę powoda.
W tych warunkach pozew jest w pełni uzasadniony.
 
 
 
………………………………………………………..
                      Podpis powoda
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply