Pozew o uznanie klauzuli za niedozwoloną

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Do:

Sąd Okręgowy w …

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

… adres

Powód

(Imię i nazwisko konsumenta)

Pozwany

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o uznanie postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego w par. 11 umowy sprzedaży w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.” za niedozwolone i zakazanie jego stosowania.

 

Uzasadnienie

 

Zawarłem z pozwanym w dniu … roku umowę sprzedaży (dowód: kopia umowy). Umowa miała charakter umowy adhezyjnej, pozwany korzystał z wzorca umowy i nie była ona negocjowana. Umowa zawiera w par. 11 postanowienie w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.”  Regulująca odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176) nie nakłada na kupującego obowiązku udowadniania faktu zakupu w jakikolwiek szczególny sposób ani, co ważniejsze, nie wiąże odpowiedzialności sprzedawcy z posiadaniem przez kupującego szczególnego rodzaju dokumentów. Dlatego wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku wykazywania przez kupującego faktu zakupu w inny sposób niż wskazany w umowie należy uznać za sprzeczne z  3853 pkt 2 i 21 Kodeksu cywilnego:

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

2)   wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

21)  uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nie zawiera wskazanej powyżej klauzuli w brzmieniu identycznym, ewentualnie zbliżonym. Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– kopia umowy z dnia …,

– odpis pozwu i załącznika.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply