Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

                                                                                                                                     …, dnia………..…..

 

                                                                             Sąd Rejonowy w …

                                                                             Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Powód:…………………………………………………………, zam. …………………………………………

                               (imię, nazwisko i pesel )                                                                                                (adres)

Pozwany (a):………………….………………………………, zam. ………………….……………..……….

                               (imię i nazwisko i pesel )                                                                                             (adres)

działający przez przedstawiciela ustawowego ( w przypadku małoletnich pozwanych ) ………………………………………

…………………………………………………………………………………,  zam. ……………………………………………………

                           (imię i nazwisko i pesel )                                                                                                                             (adres)

Wartość przedmiotu sporu : 12  x miesięczna kwota świadczenia alimentacyjnego ( np. 12 x 250 złotych)

 

Opłata sądowa  –  stosownie do art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

 

 1. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

 

 

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Wnoszę o :

 1. ustalenie wygaśnięcia mojego obowiązku alimentacyjnego ostatnio  ustalonego  wyrokiem Sądu …………………………………………………………… w sprawie  …………………………………………………………

                                                                                                                                                       ( podać sygn. akt)

na rzecz………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                   (imię i nazwisko)

z dniem …………………………………………………………………………………………………………

                       (podać datę od której żąda wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, np. od dnia wniesienia pozwu );

 1. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;

 

 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu .

 

Ponadto na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony:

 • podjęły próby mediacji z wynikiem………………………………………………
 • nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, z powodu……………………………………………………………………………

 

 

                                                        UZASADNIENIE

                       ( w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny dotyczące wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego )

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

                                

                                                                                                                    ……………………………………..

                                                                                                                               (własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

 

 1. odpis pozwu ( w przypadku większej ilości pozwanych dla każdego pozwanego osobno odpis pozwu),
 2. podać sygnaturę sprawy, w której ostatnio były regulowane alimenty,
 3. zaświadczenie o wysokość dochodów, majątku ewentualnie o chorobie
 4. dowód uiszczenia opłaty

 

 

 

KOMENTARZE

Leave a Reply