POZEW O ZACHOWEK WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o zachowek

  W imieniu własnym wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 15000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia procesu do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.  Ponadto wnoszę:

  1. Dołączenie akt Sądu Rejonowego w … o stwierdzeniu nabycia spadku po Zygmuncie Piątku, sygn. akt 000/000
  2.  

 

Uzasadnienie

 Spadkodawca Zygmunt Piątek, zamieszkały ostatnio w …, zmarł 06.008.2010 r., pozostawił testament i jedynym spadkobiercą uczynił syna Piotra Mądrego. Sąd Rejonowy w … stwierdził nabycie całego spadku przez Piotra Mądrego w sprawie sygn. akt 000/000 Dowód: akta Sądu Rejonowego w … . Powód i pozwany są dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1/2 spadku. Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powoda. Spadek po Zygmuncie Piątku to: dom jednorodzinny w … przy ul. … o wartości … zł wycena firmy …; działka … m2 o wartości … zł; wyposażenie domu o wartości … wycena firmy …; Samochód … o wartości … zł; Razem wartość spadku wynosi: … zł. Pozwany poniósł koszty pogrzebu spadkodawcy i koszty wzniesienia pomnika, co daje kwotę … zł. Powód wnosi, by pozwany udowodnił poniesione koszty. Wartość spadku po odliczeniu poniesionych przez pozwanego kosztów wynosi … zł. Zachowek kwoty według przepisu art. 991 k.c. wynosi: … zł. W obliczu przedstawionych faktów powód wnosi o zasądzenie tej kwoty.  Andrzej Przaśny

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply