POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
                                                         … miejscowość, ……………. data
 
Sąd Rejonowy …………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
………………………………….
………………………………….
(adres sądu)
 
 
POWÓD: …
…………………….
……………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZWANI:
1. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
2. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. orzeczenie, iż …, syn …, urodzony … r. w …, nie jest ojcem …., urodzonego … r.,
2. ustanowienie na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kuratora dla małoletniego ….,
3. przesłanie prawomocnego wyroku do Urzędu Stanu Cywilnego w ………… w celu dokonania stosownych wpisów w aktach stanu cywilnego,
4. przeprowadzenie dowodu z zeznań …., wzywać na adres ………………, oraz …., wzywać na adres……………………, na okoliczność długości pobytu powoda w okresie poczęcia i urodzenia dziecka,
5. Zasądzenia od pozwanej … na rzecz powoda kosztów procesu.
 
Uzasadnienie
 
Związek małżeński …. zawarłem … r. w …
 
Dowód: Odpis aktu małżeństwa
 
Ze związku małżeńskiego mieliśmy dwójkę dzieci. …. urodzonego 3… r. oraz … urodzoną … r.
 
Dowód: Skrócone odpisy aktów urodzenia
 
Dnia … r. wyjechałem w celach zarobkowych do Anglii, gdzie przebywałem aż do dnia … r.
 
Dowód: zeznania świadków …
 
Po powrocie do kraju dowiedziałem się, że pozwana … w czasie mojej nieobecności w kraju urodziła dziecko. Dziecko zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………….. Przyznano mu zgodnie z domniemaniem zawartym w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego moje nazwisko.
 
Dowód: skrócony akt urodzenia …
 
Ze względu na powyższe nie mogę być ojcem …. i wnoszę jak na wstępie.
 
Do Polski wróciłem dnia ……….. , tego dnia dowiedziałem się o urodzeniu przez pozwaną dziecka, … Wobec powyższego półroczny termin na wniesienie powództwa został zachowany.
 

W załączeniu przesyłam odpis pozwu dla prokuratora.

 
 
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply