Pozew o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolone

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolone – WZÓR

 

Warszawa, dnia 16 lutego 2011 roku

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

 

Powód: Zbigniew Ratajczyk

zam. 00-312 Warszawa, ul. Lniana 7 m. 3

Pozwany:

Xenot Sp. z o. o.

z siedzibą 00-309 Warszawa, ul. Łowicka 16

 

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 47938 kpc,  wnoszę o uznanie postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego w par. 7 umowy sprzedaży w brzmieniu: „Nabywca nie może potrącić swojej wierzytelności z wierzytelnością Spółki.” za niedozwolone i zakazanie jego stosowania.

Uzasadnienie

 

Zawarłem z pozwanym w dniu 5 maja 2009 roku umowę sprzedaży (dowód: kopia umowy). Umowa miała charakter umowy adhezyjnej, pozwany korzystał z wzorca umowy i nie była ona negocjowana. Umowa zawiera w par. 7 postanowienie w brzmieniu: „Nabywca nie może potrącić swojej wierzytelności z wierzytelnością Spółki.” Stosownie do treści art. 3853 pkt 3 kc jest to niedozwolone postanowienie umowne. Rejestr Postanowień Wzorców Umowy Uznanych za Niedozwolone nie zawiera wskazanej powyżej klauzuli w brzmieniu identycznym, ewentualnie zbliżonym. Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– kopia umowy z dnia 5 maja 2009 roku,

– odpis pozwu i załącznika.

 

Leave a Reply