POZEW – WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia ………………….. (poz. ………….)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA P – POZEW
 

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

P
POZEW
Data wpływu
(wypełnia sąd)
P o u c z e n i e
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
3. Do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla
doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników
w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
4. W wypadku gdy żądanie pozwu, inne wnioski pozwu, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się
w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis
.
1. Wartość przedmiotu sporu
(kwota w złotych, cyframi i słownie)
2. Sąd, do którego jest składany pozew
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)
SĄD REJONOWY
W rubrykach 3.1.1.– 4.6. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.
3. Strona powodowa
4. Strona pozwana
3.1.1. Powód i jego adres
4.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik powoda
4.2. Pozwany i jego adres
3.1.3. Adres powoda do doręczeń
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)
4.3. Pozwany i jego adres
3.2.1. Powód i jego adres
4.4. Pozwany i jego adres
3.2.2. Pełnomocnik powoda
4.5. Pozwany i jego adres
3.2.3. Adres powoda dla doręczeń
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)
4.6. Pozwany i jego adres
5. Czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych?
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć do pozwu formularz DS)
tak * / nie *
6. Żądanie pozwu
Należy wybrać właściwy rodzaj żądania 6.1 lub 6.2 i wypełnić odpowiednie rubryki.
6.1. Żądanie zasądzenia
Gdy żądanie pozwu jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu, należy wskazać, w jaki sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę.
solidarnie * / w inny sposób *(wskazać jak)
żądana kwota
odsetki
– ustawowe *
– umowne * (wskazać wysokość lub sposób obliczania)
kwota lub kwoty, od których
naliczane mają być odsetki
okres, za który należą się odsetki
od
do
6.2. Inne żądanie
      – nakazania określonego zachowania się *
      – wydania rzeczy *
      – pozostałe *
Poniżej należy opisać zachowanie, które sąd ma nakazać, lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane (tak, by wyrok mógł być wykonany), o ile to niezbędne – również wskazać termin wykonania. Jeśli powyżej wskazano „pozostałe” – należy dokładnie wskazać treść takiego żądania.
7. Żądanie zwrotu kosztów procesu
8. Inne wnioski pozwu, o których mowa w art. 187 § 2 kpc lub w art. 4841 § 2 kpc (wskazać jakie)
9. Uzasadnienie
Należy wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (w szczególności należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika, obowiązek, którego pozwany nie wykonał, i datę wymagalności tego obowiązku). Okoliczności faktyczne, wnioski i dowody niezgłoszone w pozwie mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdypotrzeba ich powołania wynikła później. W miarę potrzeby należy uzasadnić również właściwość sądu.
10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres).
Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód
10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.2.1. Zgłaszany dowód
10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.3.1. Zgłaszany dowód
10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.4.1. Zgłaszany dowód
10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)
Dowody niezgłoszone w pozwie i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
tak * / nie *
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1)     ………. odpisów pozwu i wszystkich załączników,
2)     pełnomocnictwo, *
3)     dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *
4)     …………………………………
13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej pozew oraz podpis
14. Data
P O U C Z E N I E
     Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu:
(A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:
     1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
     2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
     3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.
     W sprawach tych również odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i pisma zawierające wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.
     W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.
(B) w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:
     1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
     2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
     3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
     4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
     5) wywóz nieczystości,
     6) dostarczanie energii cieplnej.
     W sprawach tych zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowych formularzach również wtedy, gdy sprawy nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wskazanych w pkt (A).
     Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
     Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
     Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply