Pozew o zapłatę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              I Wydział Cywilny

 

 

Powód: imię, nazwisko, adres zamieszkania

Pozwany: imię, nazwisko, adres zamieszkania

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………….. (podać kwotę)

 

POZEW O ZAPŁATĘ

 

Wnoszę o:

1)   zasądzenie od pozwanego …………………………. (imię i nazwisko), na moją rzecz kwoty ………………… (podać kwotę) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ………………. (podać datę) do dnia zapłaty;

2)   zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych;

3)   nadanie wyrokowi rygory natychmiastowej wykonalności.

Ponadto wnoszę o przeprowadzenie rozprawy w mojej nieobecności i wezwanie na rozprawę świadków:

  1. imię i nazwisko, adres
  2. imię, nazwisko, adres

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie).

………………………………………….

       (własnoręczny podpis)

Załączniki:

1)    odpis pozwu,

2)    inne dokumenty powołane w uzasadnieniu pozwu + tyle kopii i załączników 1 i 2 ile jest stron postępowania.

 

Leave a Reply