PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROKURA ŁĄCZNA

 Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem  …  kapitał spółki … Prokurentów w osobach: … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … oraz  … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.  ……………………………………                              ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu  

Leave a Reply