Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROKURA WZÓR

PROKURA

Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem … kapitał spółki … Prokurenta w osobie … (imię i nazwisko) zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie / Uprawnia ona do samodzielnego podpisywania i reprezentowania … (nazwa firmy).

…………………………………… ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE     Ja niżej podpisany(-a) ……………………………………………………………….. legitymujący(-a) się...

Zamknij