PROKURA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROKURA

Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem … kapitał spółki … Prokurenta w osobie … (imię i nazwisko) zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie / Uprawnia ona do samodzielnego podpisywania i reprezentowania … (nazwa firmy).

…………………………………… ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu

Leave a Reply