Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE  POTRĄCENIA DŁUGÓW

 

 

……………………, dnia …………………………

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jak wiadomo, między……………….. (stroną umowy)

a …………………………………………………..(stroną umowy) zawartej dnia ……………… powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań.

W celu zażegnania powstałego sporu ……………. (strona umowy) proponuje, aby rozstrzygnąć sporne kwestie umowy poprzez wzajemne potrącenie długów w formie przekazania przez …………(pierwszą stronę umowy) kwoty ……………. na rzecz (drugiej strony umowy), co stanowi różnicę po potrąceniu długu w kwocie …………..  na rzecz (pierwszej strony).

Po dokonaniu płatności i wzajemnym pokwitowaniu ich odbioru obie strony zobowiązałyby się do rezygnacji z jakichkolwiek dalszych zobowiązań umownych i /lub roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku ze wspomnianą umową.

Pozytywna odpowiedź na tę propozycję oznaczać będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wzajemnego potrącania długów i stanowić będzie załącznik do wspomnianej umowy jako jej integralna część.

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis)

Leave a Reply