Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO

 

………………………, dnia …………………

Adresat: …………………………………….

 Szanowni Państwo!

 

Niniejszym proponujemy zawarcie porozumienia, które ostatecznie regulowałoby prawa i obowiązki stron w związku z wyrządzoną szkodą. Treść porozumienia mogłaby być sformułowana jak następuje:

„Ze względu na fakt, że kwota ………….. PLN, w pełni zadowala poszkodowanego i przez to zostaje przyjęta i potwierdzona, poszkodowany ……………. oświadcza, że zarówno on, jak też spadkobiercy, pełnomocnicy oraz wszelkie inne osoby nieodwołalnie rezygnują z wszelkich dalszych roszczeń, podejmowania działań prawnych w sprawie znanych i nieznanych szkód wyrządzonych zarówno na osobie, jak i na mieniu, a związanych z wypadkiem, który miał miejsce dnia ………… w ……………. .

Podpisujący niniejsze porozumienie oświadczają, że zgadzają się z jego postanowieniami i przyjmują je w celu osiągnięcia pełnego uregulowania wszystkich żądań związanych z wyżej wymienioną szkodą.

Niżej podpisany przyjmuje kwotę ……………. PLN jako ostateczne odszkodowanie z powodu powyższego wypadku.

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w obecności notariusza, który poświadcza podpisy stron.

 

…………………………………………..                                                     ………………………………………………..

(podpis)                   ……,,,,,,,,,,,,,,…………….                        (Podpis)

 

 

W obecności: ……………………

Leave a Reply