Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)

 

 

 

……………………, dnia …………………

Adresat:……………………………………

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wydzierżawienie Dzierżawcy ……………….. urządzeń ………., które zostaną zainstalowane pod wskazanymi adresami zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

Umowa, numer ………. zawarta na okres jednego miesiąca/roku.

Najkrótszy termin akceptacji Dzierżawcy upływa dnia: …………..

Zamówienie na zakup urządzenia nr: ………………

Zamówienie dostawy nr : …………….

Umowa dostawy nr: ………………

Ważność niniejszej umowy zależy od rezultatów przeglądu i wyrażenia zgody ze strony działu kredytowego Wydzierżawiającego.

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę swoich praw na osoby trzecie lub w przypadku rozwiązania firmy Dzierżawcy bez względu na to, czy byłoby to jego zamierzone działanie, czy działanie przeciw niemu.

Wydzierżawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki za zapłatę czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

 

Wydzierżawiający: ………………………                                               Dzierżawca: ……………………………

                             (podpis, pełniona funkcja)                                                                        (podpis, pełniona funkcja)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu...

Zamknij