Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU

 

 

…………………….., dnia ………………………

Adresat:…………………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia.

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

 

W dniu ……………., w ……………. pomiędzy ……………. zwanym dalej Sprzedawcą, a ………….. zwanym dalej Kupującym została sporządzona niniejsza umowa.

1. Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ………….. dostarczy Kupującemu następujący towar:…………………………

2. Wynagrodzenie za towar strony ustaliły w wysokości ………….. PLN.

3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostarczonego towaru i zapłaty ceny.

4. Strony ustalają, że towar nie zostanie odebrany do czasu, gdy Kupujący dokona jego oględzin i stwierdzi że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący stwierdza, że cenę za dostarczony towar uiści w miejscu odbioru.

6. Towar uważa się za odebrany z chwilą jego dostarczenia na adres Kupującego, wymieniony w niniejszej umowie.

7. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Sprzedawca.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważające wiarygodność niniejszej umowy. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie ………… dni roboczych o jakichkolwiek stwierdzonych wadach, ubytkach lub uszkodzeniach. W przypadku ich niezgłoszenia, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

 10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………….                                   ………………………..

Podpis:                                                                      Podpis:

Oszczędzający Kredyt Gotówkowy

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory umów
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

.......................................                                                                                                     .............................................. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                              (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY...

Zamknij