Propozycja zawarcia umowy najmu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

 

 

……………………, dnia ………………

Adresat:………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:

 

W dniu ………………., w …………………………, pomiędzy ………………………….. zwanym dalej Wynajmującym, a  ………………………. zwanym dalej Najemcą została zawarta niniejsza umowa najmu.

 

Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje w najem lokal mieszkalny, przy ul. …………………….. składający się z ………………………….. (opis lokalu) do użytku najemcy, na czas od …………………… do ……………

Czynsz wynosi ………………………… zł miesięcznie i płatny jest z góry pierwszego dnia miesiąca.

Najemca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji dotyczących korzystania z lokali i ich otoczenia.

Najemca nie może podnajmować przedmiotu najmu ani swoich uprawnień przenosić na osobę trzecią bez uzyskania zgody Wynajmującego.

W przypadku pożaru lub włamania Najemca niezwłocznie poinformuje o tym Wynajmującego lub jego pełnomocnika.

Najemca nie może przeprowadzać zmian lub przeróbek lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Wyposażenie kuchni znajduje się/nie znajduje się w lokalu.

Pościel stanowi/nie stanowi wyposażenia lokalu.

Przed objęciem w najem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za sprzątanie pomieszczeń w kwocie …………………………… zł, która zostanie zwrócona po oddaniu czystego lokalu. Jeśli doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego wymaga zaangażowania pomocy sprzątającej, koszty tego sprzątania zostaną odliczone od wniesionej uprzednio kaucji, a jej pozostała część zwrócona Najemcy.

 

 

 

………………………………………….                                     ……………………………………..

           Wynajmujący:                                                            Najemca:

Leave a Reply