Protokół reklamacyjny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………….. dnia ………………

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

Sporządzony w dniu ………………. w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ……… z dnia ……….

Imię i nazwisko nabywcy …………………………………………………………………………………………….

Dokładny adres …………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru ……………………………. nr r-ku …………………………….. z dnia …………………..

Rodzaj towaru ………………………………………… typ …………………………………………………………….

cena …………………………………. data produkcji ………………………….. wykończenia ………………….

Producent ……………………………………………………………………………………………………………………

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ……………………………………………………………………

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji …………………………………………………..

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja pracownika handlu …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

……………………………………….                                                ………………………………………….

PODPIS                                                                                               PODPIS NABYWCY

 

*) niepotrzebne skreślić

Leave a Reply