PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………….

§1

1.         Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ……………………m2 położonej w …………………………………..opisanej w księdze wieczystej …………………………………. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………………………………- Wydział Ksiąg Wieczystych.
2.         Sprzedający oświadcza że, działka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ………………………………………………
3.         Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.
§2
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ……………………………………………………..
§3
Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na …………………….. (słownie: …………………………………………………………..) zł
§4
Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ……………………………………… (słownie: ……………………………………….) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.
§5
1.         W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości
2.         W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.
§6
Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ……………………………………..
§7
Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………                                                                ……………………………………
           (Sprzedający)                                                                                   (Kupujący)
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply