PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

  PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia  … w … (miejscowość) pomiędzy: 1. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym  przez:………………………………………………………. . a 2. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Kupującym reprezentowanym  przez:………………………………………………………… .  

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

 §2

1.    Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. … m2 położonej w … opisanej w księdze wieczystej … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w … – Wydział Ksiąg Wieczystych. 2.    Sprzedający oświadcza, że działka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – przeznaczona jest pod zabudowę obiektów … . 3.    Sprzedający oświadcza: a) nieruchomość ta objęta jest małżeńską wspólnością majątkową, b) nieruchomość ta nie jest obciążona i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.  

§3

Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości opisanej w § 2 do dnia … .

 §4

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na … (słownie: … ) zł.  

§5

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę … (słownie: … ) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.  

§6

1.    W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości. 2.    W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

  §7

Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo jest wolne od wszelkich długów i obciążeń.

 §8

W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.

 §9

Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §5 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje.

 §10

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia … .  

§11

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.  

 §12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§13

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.  

§14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………     ……………………………………                                                       (Sprzedający)                                 (Kupujący)   Załączniki: 1) odpis z księgi wieczystej. 2) wypis aktu notarialnego zakupu przez sprzedającego ww. nieruchomość.

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

……………………………………………………...   ……..……………………….., dnia ……….…………………

Zamknij