Przelew wierzytelności hipotecznej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ

 

 

 

 

……………………., dnia……………………

Adresat:…………………………………..

 

 

 

Niniejsze przekazanie nastąpiło dnia ……………………., ze strony ………………………………… zamieszkałej (adres), w dalszym tekście zwanej Zbywcą, na rzecz …………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałego ………………………………, w dalszym tekście zwanego Nabywcą.

 

 Zbywca przekazuje Nabywcy prawo do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości będącej własnością ……………………………………………………………… (imię i nazwisko), miejsce zamieszkania ……………………………………., dla której w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, jest prowadzona księga wieczysta pod numerem KW ………………………………………

Wypis z księgi wieczystej zostaje załączony do niniejszego pisma.

 

Sporządzono w ………….., dnia …………..

 

Zbywca: ………………….                                                 Nabywca:………………..

 

3 Comments

Add Yours →

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Oddział 2 Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

Leave a Reply