Przeniesienie decyzji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

………………….. , dnia ………………………..

 

 

 

Urząd Miasta ………………………….

                                                                                                        Wydział Urbanistyki i Architektury

…………………………………………..

 

 

WNIOSEK

O PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

Inwestor ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

adres, nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 2) wnoszę o przeniesienie decyzji

pozwolenia na budowę z dnia ……………………… nr ………………………… znak …………………………………..

 obejmującej :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego , rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych ,

rodzaj sieci , adres inwestycji )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

wydanej dla ……………………………………………………………………………………………………………………..

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ,

na rzecz wnioskodawcy .

 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w ww. decyzji.

  Załączniki1) :

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. oryginał decyzji pozwolenia na budowę, wydanej poprzedniemu inwestorowi (do wglądu),
  3. zgoda inwestora poprzedniego na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy ,
  4. dziennik budowy z aktualnym wpisem kierownika budowy
  5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  6. dowód zapłaty opłaty skarbowej: kwota:………… PLN,

słownie …………………………………………………………………………………, data wpłaty ………….. .

 

 

 

……………………………………………………..

(podpis inwestora lub pełnomocnika)

1)                Niepotrzebne skreślić

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply