Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła po reklamacji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Żądanie obniżenia ceny

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu nieusunięcie wad dzieła z umową w wyznaczonym w reklamacji terminie, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia wynagrodzenia za dzieło o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy wartością dzieła zgodnego z umową i wartością dzieła, który charakteryzuje się wskazaną powyżej wadliwością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                 … (podpis)

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply