Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego usunięcia wad dzieła w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmę naprawy i odstąpię od umowy bądź będę żądać obniżenia ceny

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru

 

                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                              … (podpis)

 

Leave a Reply