Reklamacja dzieła – wezwanie do poprawy wykonania dzieła

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  

Wezwanie do poprawy wykonania

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż realizowana przez Państwa usługa (remontu mieszkania, stawiania ogrodzenia, układania kostki brukowej itp.) jest wykonywana wadliwie/sprzecznie z umową. Wadliwość/sprzeczność z umową polega na ………………… Z uwagi na powyższe wzywam, na podstawie art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego do zmiany sposobu wykonania dzieła przez  …. w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpię od umowy bądź powierzę poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na Państwa koszt i niebezpieczeństwo.

 W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru.  

 

                                                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                      … (podpis)

 

Leave a Reply